Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: goods4home
Vestigings- & bezoekadres: Haverstraatpassage 40
Telefoonnummer: 06-50280807 of 0651695302

Bereikbaar:
Maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

E-mailadres: info@goods4home.nl
KvK-nummer: 54446988
btw-identificatienummer: NL 851308806B01

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van goods4home en op elke overeenkomst die op afstand tussen goods4home en de consument tot stand komt.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij goods4home zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 – Aangeboden producten
1. Het aanbod bevat een zo goed mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden goods4home niet.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod bevat de informatie met de rechten en verplichtingen die voor de consument aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt goods4home langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft goods4home passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal goods4home daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Goods4home is bevoegd te controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, met daarbij al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien goods4home op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan goods4home retourneren.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door goods4home ter zake verstrekte instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal goods4home dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – Prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen van producten die niet meer op voorraad zijn en door goods4home moeten worden nabesteld of ingekocht bij zijn leverancier en behoudens wijziging van tarieven zoals btw.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1. Goods4home staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid . Er geldt een garantie op producten van 6 maanden na ontvangst door de consument. Bij ondeugdelijk gebruik vervalt de garantie.

Artikel 8 – Levering
1. Goods4home zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan goods4home kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal goods4home de geaccepteerde bestellingen nadat betaling is ontvangen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij goods4home tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 9 – Betaling
1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct na het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan goods4home te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft goods4home het recht om alle kosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over de producten en/of de levering moeten binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij goods4home.
2. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in art 10 lid 1, vervalt het recht op ruiling en of vergoeding van de geleverde producten.
3. Bij goods4home ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord met een bericht van ontvangst met een inhoudelijk antwoord of een indicatie wanneer de consument een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
4. Een consument werkt er aan mee dat een klacht in onderling overleg kan worden opgelost lukt dat na redelijke inspanning van partijen niet dan is er een geschil.

Artikel 11 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen goods4home en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en goods4home over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door goods4home te leveren of geleverde producten dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank in de woonplaats van de gedaagde partij.